THE TECH MELODY PROJECT

//THE TECH MELODY PROJECT

THE TECH MELODY PROJECT

By | 2019-01-21T10:50:31+00:00 January 17th, 2019|

ที่มาโครงการ

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร (Integrated IT infrastructure service provider) เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ Knowledge Sharing Platform ภายใต้ชื่อ OPEN-TEC เป็นการนำร่องกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยใช้ความสามารถและกระบวนการภายในธุรกิจดูแลสังคม เสมือนลูกค้าขององค์กร เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยรังสิต วางเป้าหมายสู่การพัฒนา Knowledge Innovation หรือการสร้างนวัตกรรมความรู้ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สำหรับการสร้าง Content และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยกระบวนการใหม่ๆ โดยนำเอาจุดเด่นของ “ดนตรี” เข้ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้เรื่องเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ยากกว่าเรื่องใกล้ตัวอื่น ให้เป็นที่สนใจและเข้าถึงผู้คนในสังคมได้กว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดทำขึ้นภายใต้ชื่อ The Tech Melody Project “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี”

โดยรูปแบบการจัดทำโครงการ The Tech Melody Project บริษัทได้ยึดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) มาเป็นหลักยึดในการดำเนินภารกิจ

วัตถุประสงค์

• เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับเทรนด์ของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตใน ยุคดิจิทัล
• เพื่อสร้างเวทีให้นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของภาคการศึกษา ที่มีความโดดเด่นด้านดนตรี ได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการไอทีไทย
• เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เห็นซึ่งความมีวิสัยทัศน์ การยกระดับการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้มีส่วนร่วมและส่วนสำคัญในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล

ติดต่อสอบทางข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ :
• E-Mail : open-tec@tcc-technology.com
• Tel : 02-080-9858 คุณปวีณา มณีวงษ์ / 02 -080-9876 คุณวราภรณ์ นิลเทียม

About the Author:

Corporate Communications
โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่