THE TECH MELODY PROJECT

//THE TECH MELODY PROJECT

THE TECH MELODY PROJECT

By | 2019-01-21T10:50:31+00:00 January 17th, 2019|

ที่มาโครงการ

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร (Integrated IT infrastructure service provider) เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ Knowledge Sharing Platform ภายใต้ชื่อ OPEN-TEC เป็นการนำร่องกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยใช้ความสามารถและกระบวนการภายในธุรกิจดูแลสังคม เสมือนลูกค้าขององค์กร เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยรังสิต วางเป้าหมายสู่การพัฒนา Knowledge Innovation หรือการสร้างนวัตกรรมความรู้ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สำหรับการสร้าง Content และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยกระบวนการใหม่ๆ โดยนำเอาจุดเด่นของ “ดนตรี” เข้ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้เรื่องเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ยากกว่าเรื่องใกล้ตัวอื่น ให้เป็นที่สนใจและเข้าถึงผู้คนในสังคมได้กว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดทำขึ้นภายใต้ชื่อ The Tech Melody Project “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี”

โดยรูปแบบการจัดทำโครงการ The Tech Melody Project บริษัทได้ยึดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) มาเป็นหลักยึดในการดำเนินภารกิจ

วัตถุประสงค์

• เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับเทรนด์ของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตใน ยุคดิจิทัล
• เพื่อสร้างเวทีให้นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของภาคการศึกษา ที่มีความโดดเด่นด้านดนตรี ได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการไอทีไทย
• เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เห็นซึ่งความมีวิสัยทัศน์ การยกระดับการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้มีส่วนร่วมและส่วนสำคัญในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล

ติดต่อสอบทางข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ :
• E-Mail : open-tec@tcc-technology.com
• Tel : 02-080-9858 คุณปวีณา มณีวงษ์ / 02 -080-9876 คุณวราภรณ์ นิลเทียม

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.