ฟังวิถีผู้นำ “ความเป็นกลางที่ครบวงจรคือหัวใจ” – มาร์ค วรดิษฐ์ วิญญรัตน์

//ฟังวิถีผู้นำ “ความเป็นกลางที่ครบวงจรคือหัวใจ” – มาร์ค วรดิษฐ์ วิญญรัตน์

ฟังวิถีผู้นำ “ความเป็นกลางที่ครบวงจรคือหัวใจ” – มาร์ค วรดิษฐ์ วิญญรัตน์

By | 2018-10-26T01:25:48+00:00 October 25th, 2018|

“เราหนีไม่พ้น ถึงแม้เราจะรักเมืองไทย เป็นคนไทย แต่เรายังคงต้องติดตาม IT direction ของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลๆ การเลียนแบบคือสิ่งที่ทำได้ (we can mimic) ซึ่งผมไม่เคยเชื่อในการ reinvent the wheel (พยายามทำสิ่งที่คนอื่นคิดและทำสำเร็จไปแล้วใหม่อีกครั้ง) แต่เชื่อว่าการนำเอาความคิดที่ตกผลึกแล้วหรือสำเร็จแล้วมาแก้ไขข้อจำกัดและพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าเดิม ทำให้มันเข้ากับประเทศของเรา”

ถ้อยคำมุ่งมั่นของ “มาร์ค” วรดิษฐ์ วิญญรัตน์ สะท้อนแนวคิดที่ยืดหยุ่นบนพื้นฐานความเป็นจริง สำหรับคนที่อาจยังไม่คุ้นกับ วรดิษฐ์ วิญญรัตน์ เขาคือกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ผสานบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานไอทีชั้นนำของเมืองไทย โดยจำแนกบริการหลักออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 2. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสาร 3. บริการคลาวด์ 4. บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ จะเห็นว่า core business ของทีซีซีเทคมีส่วนช่วยผู้ประกอบการไทยและกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางภาวะ technology disruptive ในปัจจุบัน

1 ในกลยุทธ์ที่ “วรดิษฐ์” ใช้นำพาองค์กรก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ คือ ความต่อเนื่องในการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการสู่รูปแบบ Holistic Solutions ที่ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไอทีจนถึง Endpoint Solutions และ Consultancy for Business Development รวมถึงให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นกลางในการให้บริการ (Carrier Neutral Network) กล่าวคือ ทีซีซีเทคเปิดเสรีให้กับทุกภาคส่วนสามารถมีสิทธิใช้บริการได้อย่างเต็มที ไม่มีนโยบายใดกีดกัน อีกทั้งยังบูรณาการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ “ทีซีซีเทคโนโลยีคือ Integrated IT infrastructure service provider ที่อาจเรียกได้เป็นต้นแบบของเครือข่ายไอทีสำหรับอนาคต ภายใต้ ecosystems ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบคลุมทั้ง Data Centers ,Connectivity และ Computing Resources โดยเราไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริมให้กับประเทศในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพด้านไอที”

องค์กรแกร่งเพราะคนเก่ง…และหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า “Profit” คือเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของหลายองค์กร และปฎิเสธไม่ได้เช่นกันว่า “People” คือฟันเฟืองสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้น ตลอดระยะเวลาแห่งการพูดคุย ผู้เขียนมักได้ยิน 1 ประเด็นสำคัญที่แทรกอยู่ในบทสนทนา คือเป้าหมายเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ล้อไปกับเทรนด์เทคโนโลยีและสอดรับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยผู้นำท่านนี้เชื่อว่า ความรู้คือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แต่มีค่าและยั่งยืน ซึ่งหนทางที่จะสร้างให้องค์กรแกร่งต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเก่งให้กับบุคลากร “ผมมองว่าบุคลากรในระดับ management ของแต่ละ business unit จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า key skills ที่จำเป็นต่อทีมหรือภาพรวมขององค์กรคืออะไร เมื่อรู้แล้วก็หาความรู้นั้นๆ มาสร้างทักษะให้กับคนของตัวเอง สิ่งสำคัญคือ ความต่อเนื่อง การทดสอบและติดตามวัดผลลัพธ์ ว่าสิ่งที่เราเติมเต็มให้พวกเขามันเพียงพอ หรือสร้างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อตัวเขาเอง องค์กร และสังคมโดยรวมหรือไม่”

ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้พูดคุยกับ “มาร์ค” วรดิษฐ์ วิญญรัตน์ ทำให้รู้ว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เพียงความสามารถในการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ แต่ควรให้ความสำคัญกับทุก Stakeholders ในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นคือการ balance ความสำคัญด้วยแนวคิดเชิงบวก เพราะคนที่คิดบวกจะมองทุกเรื่องราวอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงสู่โอกาส ท้ายที่สุดนี้…ถึงแม้เนื้อหาบางวรรคตอนจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก กระนั้นเองผู้เขียนเชื่อมั่นว่า “ความมุ่งมั่นของผู้นำท่านนี้ จะเปลี่ยนให้เรื่องยากๆ เกิดขึ้นจริง”

About the Author:

Corporate Communications
OPEN-TEC website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.