แบบฟอร์มรายงานการใช้งานหรือการกระทำที่มิชอบ


เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หากท่านพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว โปรดแจ้งบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ และหามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการกระทำดังกล่าว โดยท่านจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อส่งให้บริษัทรับทราบและดำเนินการต่อไป

แนบเอกสาร 

เอกสารแนบจะต้องเป็นไฟล์ประเภท JPEG หรือ PNG เท่านั้น และต้องมีขนาดไม่เกิน 10M

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ